دزد به خونه خالی میزنه؟؟!!! 

نمیزنه!

شیطونم سراغ کسی که چیزی نداره نمیره!!

اعوذ بالله من شیطان الرجیم 

اعوذبالله من نفسی...

باید بیشتر حواسمون روجمع کنیم...