پ ن3: اینارو ننوشتم که بقیه بخونن ...نوشتم برای خودم که برام بمونه...دوست داشتید بخونید 

.ماشاید نتونیم بقیه رو با خودمون  هم نظر کنیم.یا متقاعدشون کنیم(این شدنیه ولی زمان میبره ) ولی میتونیم برنظر وعقیده خودمون ثابت قدم بمونیم..

ما شاید نتونیم به بقیه بفهمونیم کارشون اشتباهه ولی میتونیم از ارتکاب به اون اشتباه خودمون روحفظ کنیم ..چون هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...

ماشاید بخاطر چیز درستی که میگمیم وبقیه نمیپذیرن نتونیم کاری  کنیم 

ولی نباید کوتاه بیایم اگه واقعا درست میگیم که فهمیدن درست بودن  کارمون هم از روی دستوراتی که خدا بهمون داده مشخصه...

ما به راحتی نمیتونیم زندگی یک جماعتی که عمری دارن به اون روش سر میکنن رو تغییر بدیم ولی زورمون به سر زندگی خودمون میرسه که!!!

پ ن : همه اینایی که گفتم ازروی نا امیدی نیست . از روی دست کم گرفتن خودمم نیست...ما هرکار میکنیم وهرچی میگیم روی خودمون وبقیه اثر داره...

چیزی که مهمه نگهداشتن وثابت قدم بودنه.. اینه که وقتی تصمیم درستی میگیری پاش وایسی وسست نشی...حتی اگه فقط وفقط خودت باشی که اون کارو انجام میدی...واز هیچ کس جز خدا کمک نخواهی.. واگه اون کار درست باشه خدا کمک وعنایت میکنه واگرم اشتباه باشه بازم خدا کمک میکنه به اشتباهمون پی ببریم...

پ ن2: خوشبختانه یا بدبختانه...من وقتی بفهمم دارم کار درستی میکنم دیگه زمین به آسمون برسه اون کارو انجام میدم وبرعکس بدونم کار اشتباهیه ...

والبته فقط وقتایی که بفهمم اینجوریه..دربقیه موارد درست وغلط بودن روتشخیص نمیدم وبعدش میفهمم که.... وخوبیش اینه که تجربه میشه برای ادم. ..

پ ن3: اینارو ننوشتم که بقیه بخونن ...نوشتم برای خودم که برام بمونه....