یک وقتایی میشه ویک اتفاقایی میفته که فقط میشه گفت.

کاریه که شده !!!:/ دیگه میخوای چ کنی!