به رغم سیلی امواج، صخره‌وار بایست!

در این مقابله چون کوه استوار بایست!

خلاف گوشه‌نشینان و عافیت‌طلبان

تو در میانه‌ی میدان کارزار بایست!

نه مثل قایق فرسوده‌ای کناره بگیر

نه مثل طفل هراسیده‌ای کنار بایست!

در این زمانه‌ی بدنام ناجوانمردی

به نام نامی مردان روزگار بایست!

بس است اینکه به آه و به ناله در همه عمر

به انتظار«نشستی»، به انتظار «بایست»!

#سجاد_سامانی