طی تجربیات کسب شده دراین مدت ازیک لحاظ کوتاه وازلحاظ دیگر دراز دانشجو شدن فهمیدم که...

1_برای اینکه دررشته ام به قول معروف 《چیزی یاکسی 》بشوم نباید درس بخونم بلکه باید درس را یانه کتاب را بخورم:/

2_برخلاف تصورات خود ودیکران آنچنان هم که فکر میکردم رشته آسونی نیست البته ازنظر وبرای خیلیا آسونه ولی برای من که نمیخوام فقط مدرک بگیرم  و از سربیکاری چندصباحی دردانشگاه بچرخم وهزینه بیت المال وعمر خودمو حروم کنم ،اصلا آسون نیست وکلا اگر بخوای درهرکار وموقعیت و... 《چیزی یاکسی》بشی باید سختی بکشی 

3_میخوام یعنی اگه خدابخواد میخوام یک قسمت بیفزایم به اون قسمت دسته بندی مطالب باموضوع جامعه شناسی حالا بعدا فکر میکنم دقیقا چی توش بزارم:/

4 واینکه نظم هم چیز خوبیه 

من هرچی میکشم ازبی نظمی وهرچی ازدست دادم از بی نظمیه:/