قلبم گرفته خیلی...

میگن هرچی‌میخواین در ایام فاطمیه بگیرید...

نمیدونم چی بخوام چی بگم...

از کجا بگم...

یازهرا بیا و از سرتا پا ی مارو دریاب:(