من ،  آن همه نیستم....


یکجورای من هیچی نیستم....


نقطع.