با هزارسختی و مشقت از شهرستان اومدم تا ب کلاس کذایی 7صبح برسم تا پاسی از شب بیدار که ترجمه کنم صبح زود بیدار تا ادمه شو ترجمه کنم 

بیمار احوال هم بودم و هستم فراغ یار هم ک دارم :/

رسیدم در کلاس گرسنه و بی حوصله میبینم کسی نیست:/

زنگ زدم یکی از بچه ها گفتش تشکیل نمیشه:/

اخه بی معرفتا ی پیام صد تومنی چی میشد://